61


, , : , , , , , , , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , ., , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , ,
, , , : , , -, , , , ,
: j42, j-42,
: 001m, 1:1 000 000, 1:1000000,
,

, , : , , , , , , -, -,
, , : , , , , , , -, , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : -, , , , , . . , , , , , . , ., ., , (.), ,
: k42, k-42,
: 001m, 1:1 000 000, 1:1000000,
,

, , : , , , , , , -, -,
, , : , , , , , -, , -, , , , , , -, -, , , , , , , , . , , , , , -, , , -, , -, , , , , , -, , -, -, , , , , -, , -, -, , , -, -, , , , , , -, -, -, , -, -, , , , , , , , , , , , -,
, , , : , , , , , . . , , , , , , , -, , ,
: k43, k-43,
: 001m, 1:1 000 000, 1:1000000,
,

, , : , , -,
, , : , , ,
, , , : , , ,
: j42-016-a, j42-016-1, j42-016-, j-42-016-a, j-42-016-1, j-42-016-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , ,
, , , : , , ,
: j42-016-b, j42-016-2, j42-016-, j-42-016-b, j-42-016-2, j-42-016-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , , ,
, , , : , ,
: j42-016-c, j42-016-v, j42-016-3, j42-016-, j-42-016-c, j-42-016-v, j-42-016-3, j-42-016-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , ,
, , , : , ,
: j42-016-d, j42-016-g, j42-016-4, j42-016-, j-42-016-d, j-42-016-g, j-42-016-4, j-42-016-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , :
, , , : , ,
: j42-017-a, j42-017-1, j42-017-, j-42-017-a, j-42-017-1, j-42-017-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : ,
, , , : , , ,
: j42-017-b, j42-017-2, j42-017-, j-42-017-b, j-42-017-2, j-42-017-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , , , ,
, , , : ,
: j42-017-c, j42-017-v, j42-017-3, j42-017-, j-42-017-c, j-42-017-v, j-42-017-3, j-42-017-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , , , ,
, , , : , ,
: j42-017-d, j42-017-g, j42-017-4, j42-017-, j-42-017-d, j-42-017-g, j-42-017-4, j-42-017-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , :
, , , : , , ,
: j42-018-a, j42-018-1, j42-018-, j-42-018-a, j-42-018-1, j-42-018-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , , , ,
, , , : , , ,
: j42-018-c, j42-018-v, j42-018-3, j42-018-, j-42-018-c, j-42-018-v, j-42-018-3, j-42-018-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , ,
, , : , , ,
, , , : , ,
: j42-026-a, j42-026-1, j42-026-, j-42-026-a, j-42-026-1, j-42-026-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : ,
, , : , , , ,
, , , : , ,
: j42-026-b, j42-026-2, j42-026-, j-42-026-b, j-42-026-2, j-42-026-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , , -, ,
, , , : , ,
: j42-028-b, j42-028-2, j42-028-, j-42-028-b, j-42-028-2, j-42-028-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , ,
, , , : ,
: j42-029-a, j42-029-1, j42-029-, j-42-029-a, j-42-029-1, j-42-029-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : ,
, , , : , ,
: j42-029-b, j42-029-2, j42-029-, j-42-029-b, j-42-029-2, j-42-029-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , , -,
, , : , ,
, , , : , , ,
: j42-030-a, j42-030-1, j42-030-, j-42-030-a, j-42-030-1, j-42-030-,
: 050k, 1:50 000, 1:50000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , ,
: j42-001, j-42-001,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , ,
: j42-002, j-42-002,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , ., , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , ,
: j42-003, j-42-003,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , ,
: j42-004, j-42-004,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , ,
: j42-005, j-42-005,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , -, , , , , , , , ., , ,
, , , : , ,
: j42-006, j-42-006,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : ,
: j42-013, j-42-013,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , -, , , , ,
, , , : ,
: j42-014, j-42-014,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , -, , , , ,
, , , : , ,
: j42-015, j-42-015,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , ,
: j42-016, j-42-016,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , ,
, , , : , , , ,
: j42-017, j-42-017,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , .xix , , , , ,
, , , : , , , ,
: j42-018, j-42-018,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , ,
: j42-025, j-42-025,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , ,
: j42-026, j-42-026,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , , ,
: j42-027, j-42-027,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , -, , , , , , ,
, , , : , , , , ,
: j42-028, j-42-028,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , ,
, , , : , , , , , ,
: j42-029, j-42-029,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , ,
, , , : , , , , ,
: j42-030, j-42-030,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , , -, -,
, , : , , . . 20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , . . , , . , . , , . ,
: k42-120, k-42-120,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , , -, -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , . . , , . , . , . , ,
: k42-132, k-42-132,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , , -, -,
, , : , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , ,
, , , : . . , , . , , , , , ,
: k43-109, k-43-109,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , , -, -,
, , : -, , , , . , , , , , , , , , , , , -, ,
, , , : , , . , , , , , , , , , ,
: k43-110, k-43-110,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -, -,
, , : , , , , -, , , , , , , , -,
, , , : , , , , , , , , , , (),
: k43-111, k-43-111,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , , -, -,
, , : , , , , -, , , , , , , , ,
, , , : . . , , . , , , , , , ,
: k43-121, k-43-121,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , , -, -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , . , , , , , , , ,
: k43-122, k-43-122,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , , -, -,
, , : , , , -, , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , , , , ,
: k43-123, k-43-123,
: 100k, 1:100 000, 1:100000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , ,
: j42-i, j42-01, j-42-i, j-42-01,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ., , , -, , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , ,
: j42-ii, j42-02, j-42-ii, j-42-02,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , .xix , , , , ., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , ,
: j42-iii, j42-03, j-42-iii, j-42-03,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , ,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , , , ,
: j42-vii, j42-07, j-42-vii, j-42-07,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , ,
, , , : , , , , , , , , , ,
: j42-viii, j42-08, j-42-viii, j-42-08,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , ,
, , , : , , , , , , , , , , , , ,
: j42-ix, j42-09, j-42-ix, j-42-09,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , , , , -, -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . . 20 , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , . . , , . , . , , -, , , . , , . ,
: k42-xxx, k42-30, k-42-xxx, k-42-30,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , , -, -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, -, , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , -, , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , . . , , . , . , , , . , ,
: k42-xxxvi, k42-36, k-42-xxxvi, k-42-36,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , , , , -, -,
, , : , -, , , , . , , , , -, , , , -, , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , -, -, , -, -, , , -, , , , -,
, , , : . . , , , . , , , , , , , , , , , , ,
: k43-xxv, k43-25, k-43-xxv, k-43-25,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , , , , -, -,
, , : , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , -,
, , , : , , , , , , , , , , , , , , , (),
: k43-xxvi, k43-26, k-43-xxvi, k-43-26,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , , -, -,
, , : , , , , , , -, , , , , -, , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , ,
, , , : . . , , . , , -, , , , , , , , , , , , , , ,
: k43-xxxi, k43-31, k-43-xxxi, k-43-31,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , , -, -,
, , : -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , -, , , , , , , -, -, -, , , , , , -, ,
: k43-xxxii, k43-32, k-43-xxxii, k-43-32,
: 200k, 1:200 000, 1:200000,
,

, , : , , , , -,
, , : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , , , ,
: j42-a, j42-1, j42-, j-42-a, j-42-1, j-42-,
: 500k, 1:500 000, 1:500000,
,

, , : , , , , , -, -,
, , : , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , . . , , , , , . , .,
: k42-d-(2003), k42-g-(2003), k42-4-(2003), k42--(2003), k-42-d-(2003), k-42-g-(2003), k-42-4-(2003), k-42--(2003),
: 500k, 1:500 000, 1:500000,
,

, , : , , , , , -, -,
, , : , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , : , , . . , , , , , . , .,
: k42-d, k42-g, k42-4, k42-, k-42-d, k-42-g, k-42-4, k-42-,
: 500k, 1:500 000, 1:500000,
,

, , : , , , , , , -, -,
, , : , , -, , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, -, , , , -, -, -, , , , , , -, -, -, , , , -, , -, -, , , , -,
, , , : , . . , , , ,
: k43-c, k43-v, k43-3, k43-, k-43-c, k-43-v, k-43-3, k-43-,
: 500k, 1:500 000, 1:500000,
,36, , , , , . .. OZI Explorer ().